The truth is you're the weak. And I'm the tyranny of evil men. But I'm tryin'. I'm tryin' real hard to be a shepherd. 事实是,你是弱者,而我是残暴的恶人。但我努力,竭尽全力去成为一个慈悲的牧羊人。

正在提交, 请稍候...
javascript:;

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址